ggzutrecht-005

Wet- en regelgeving zorg complex

PERSBERICHT: Nationale Ombudsman: wet en regelgeving in de zorg blijft onverminderd complex

Het huidige zorgsysteem sluit nog steeds niet goed aan bij de realiteit van de burgers. Dit concludeert de Nationale Ombudsman in van rapport Blijvende zorg, uitgebracht op 17 september 2020.

Het vinden van passende zorg is door een veelheid aan verschillende wetten, regels, stelsels en domeinen complex. Burgers weten niet waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag en voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. De ombudsman heeft afgelopen jaren verbeteradvies gegeven en moet helaas constateren dat dit onvoldoende heeft geleid tot een betere toegankelijkheid van de zorg.

“In de uitvoering werken instanties nog steeds te weinig samen, is nog sprake van administratieve rompslomp, ontbreekt het nog teveel aan regie en wordt marktwerking in de zorg als problematisch ervaren. Burgers weten niet goed waar zij op kunnen rekenen en ervaren een gevoel van willekeur en rechtsongelijkheid als het toegangsbeleid per gemeente verschillend wordt uitgevoerd. Daarnaast zorgen gevestigde werkwijzen en ingesleten gewoonten bij de overheid ervoor dat onvoldoende vraaggericht en integraal wordt gewerkt. Pilots hebben daar vanwege hun kleinschalige en tijdelijke karakter nog geen structurele verandering in gebracht.”

Voor het Steun- en Informatiepunt GGZ is deze conclusie geen verrassing. Als onafhankelijke cliëntondersteuner is het Steunpunt GGZ de wegwijzer voor mensen met veelal complexe hupvragen. Onze cliëntondersteuners staan dagelijks voor de uitdaging het juiste loket te vinden en de diverse wet- en regelgeving zo bij te buigen dat deze aansluit bij de behoefte van de burger. De meeste mensen in de hulpverleners zijn van goede wil maar voelen zich gebonden aan de regels van de instantie waar zij werken.

Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn daarom onmisbaar. Zij luisteren naar wat de client wil, helpen bij het formuleren van realistische hulpvragen en lopen met de cliënt een stukje mee tot er zicht is gekomen op passende hulp. Daarnaast wijzen wij de gemeenten en zorginstanties op knelpunten in de toegankelijkheid van de zorg. Zo draagt het Steunpunt GGZ bij aan een meer vraaggerichte en integrale zorg.HET WETTELIJK KADER VAN CLIËNTONDERSTEUNING

Artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 definieert cliëntondersteuning als volgt:

“Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.”

Gemeenten dienen zorg te dragen dat informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning voor al hun inwoners beschikbaar en toegankelijk is en dat deze cliëntondersteuning onafhankelijk en integraal is georganiseerd. Bij cliëntondersteuning is het belang van de inwoner het enige uitgangspunt en deze dienst is voor inwoners gratis.

Heeft u moeite om de juiste hulp te vinden? Raakt u de weg kwijt in alle wet- en regelgeving en kunt u hierbij wel wat ondersteuning gebruiken? Neem contact op met Het Steun- en informatiepunt GGZ via 030 23 33 884 of stuur een mail naar info@steunpuntggz.nl

Contactpersoon Steunpunt GGZ Dineke Smit (Directeur en wetenschappelijk onderzoeker) tel: 06 4244 8323

Deel deze pagina

Facebook
Twitter
LinkedIn